Formål med forløbet

Formål:

Formålet med forløbet er, at du gennem arbejdet med det spanske sprog lærer, hvor vigtig en rolle religion spiller i Latinamerika, da dette har stor kulturel betydning for både enkeltindivider og samfund. En viden herom skal dermed give dig indsigt i centrale samfundsmæssige og kulturelle forhold. Samtidig skal du løbende sammenligne disse med de danske. Alt dette skal styrke din interkulturelle kompetence.

Underemner:

  1. Tema introductorio: Første emne er et introducerende tema, hvor du lærer, hvilke religioner, der dominerer i Latinamerika og i hvilket omfang. Her får du samtidig et overblik over, hvilke (spansktalende) lande, Latinamerika består af, samt hvor meget tro og religion fylder i hvert af disse.
  2. La religión en la lengua: Andet emne skal lære dig, at sprog er bærer af kulturelle informationer. Gennem arbejdet med religiøst baserede udtryk med oprindelse i katolicismen, skal du få en fornemmelse for, hvor stor en rolle religion spiller, bevidst som ubevidst, i store dele af Latinamerika. Samtidig skal du gennem sammenligner med det danske sprog, lære hvordan dansk på samme måde er påvirket af religion, men ikke nødvendigvis på samme måde. Således har emnet også til sigte at styrke din interkulturelle (og sociolingvistiske) kompetence.
  3. La llegada de Dios a América: Tredje emne skal give dig en historisk bevidsthed og viden om, hvorfor det religiøse landkort ser ud, som det gør, i Latinamerika.

Sproglige mål:

Gennem forløbets aktiviteter skal du opnå et tematisk ordforråd, blive i stand til at udtrykke din mening og sammenligne på spansk. Foruden dette skal du opnå viden om og arbejde med følgende grammatiske og sproglige fænomener:

  • Gambitter
  • Personlige pronomener og deres placering
  • Diskursive markører/konnektorer
  • De to datidsformer

Arbejdsformer:

Aktviteterne til hvert modul er bygget op omkring tasks (kommunikative opgaver), som skal løses på klassen enten individuelt, parvist eller i grupper. I relation hertil indgår blandt andet videoklips med autentisk spansk tale, interaktive ordforråds- og grammatikøvelser samt quizzer til forståelsestjek. Derudover ligger materialet op til både mundtlige og skriftlige præsentationer på spansk. Der arbejdes med det spanske sprog som kommunikationsmiddel, hvor det primære fokus er på betydning, men med supplerende aktiviteter, der har til formål at fremme sproglig korrekthed. 

Gå videre til “materialets opbygning”